2017-11-27

Zadania

Powołuje się Państwową Straż Pożarną jako zawodową, umundurowaną i wyposażoną w specjalistyczny sprzęt formację, przeznaczoną do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.

Do podstawowych zadań Państwowej Straży Pożarnej należy:
1)rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;
2)organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń;
3)wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze;
4)kształcenie kadr dla potrzeb Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz powszechnego systemu ochrony ludności;
5)nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych;
6)prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony ludności;
7)współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych;
8)współdziałanie ze strażami pożarnymi i służbami ratowniczymi innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi na podstawie wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych oraz odrębnych przepisów;
9)realizacja innych zadań wynikających z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych na zasadach i w zakresie w nich określonych.
 
Służbę w Państwowej Straży Pożarnej pełnią funkcjonariusze pożarnictwa.
 

Do zadań komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej należy:
1)kierowanie komendą powiatową Państwowej Straży Pożarnej;
2)organizowanie jednostek ratowniczo-gaśniczych;
3)organizowanie na obszarze powiatu krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego;
4)dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu poprzez swoje stanowisko kierowania;
5)kierowanie jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej z obszaru powiatu do akcji ratowniczych i humanitarnych poza granicę państwa, na podstawie wiążących Rzeczpospolitą Polską umów i porozumień międzynarodowych;
6)analizowanie działań ratowniczych prowadzonych na obszarze powiatu przez podmioty krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego;
7)organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej;
8)współdziałanie z komendantem gminnym ochrony przeciwpożarowej, jeżeli komendant taki został zatrudniony w gminie;
8a)współdziałanie z komendantem gminnym związku ochotniczych straży pożarnych;
9)rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;
10)opracowywanie planów ratowniczych na obszarze powiatu;
11)nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
12)wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa;
13)wstępne ustalanie przyczyn oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożaru oraz miejscowego zagrożenia;
14)organizowanie szkolenia i doskonalenia pożarniczego;
15)szkolenie członków ochotniczych straży pożarnych;
16)inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu;
17)wprowadzanie podwyższonej gotowości operacyjnej w komendzie powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej w sytuacji zwiększonego prawdopodobieństwa katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, których skutki mogą zagrozić życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, oraz w przypadku wystąpienia i utrzymywania się wzmożonego zagrożenia pożarowego.
 
Do zadań komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej ponadto należy:
1)współdziałanie z zarządem oddziału powiatowego związku ochotniczych straży pożarnych;
2)przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej ochotniczych straży pożarnych na obszarze powiatu, pod względem przygotowania do działań ratowniczych;
3)realizowanie zadań wynikających z innych ustaw.