Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie substancji
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym
wykazie, aktualizowanym corocznie, wykazu substancji
niebezpiecznych znajdujących się w zakładach o dużym ryzyku.
16.04.2018 więcej
Informacja o decyzjach wydanych na podstawie art. 264d ust. 1
Informacja o decyzjach wydanych na podstawie art. 264d ust.
1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.
16.04.2018 więcej
Informacja o zatwierdzonych raportach o bezpieczeństwie
Informacja o zatwierdzonych raportach o bezpieczeństwie lub
ich zmianach.
16.04.2018 więcej
Informacja o przedłożonych zgłoszeniach zakładów
Informacja o przedłożonych zgłoszeniach zakładów, o których
mowa w art. 250 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo
ochrony środowiska.
16.04.2018 więcej
Informacja o pozytywnie zaopiniowanych PZA
Informacja o pozytywnie zaopiniowanych programach
zapobiegania poważnym awariom.
16.04.2018 więcej
Informacja o planowanych kontrolach w terenie
Informacja o planowanych kontrolach w terenie
16.04.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się