Ogłoszenie o pracę

Forma zatrudnienia
inne  
Rodzaj pracy
księgowość  
Stanowisko
główny księgowy  
E-mail
 
Telefon
 
Fax
 
Data składania
2018-11-22  
Data wygaśnięcia
2018-12-31  
Tagi
 
Województwo
LUBELSKIE  
Powiat
świdnicki  
Gmina
Świdnik
Miasto
Świdnik  
Ulica
ul. Aleja Lotników Polskich  
Numer budynku
2  

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku ogłasza nabór do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku

 

Liczba stanowisk: 1 stanowisko.

Stanowiska, których dotyczy postępowanie kwalifikacyjne: stażysta w służbie przygotowawczej.
Stanowiska docelowe: główny księgowy.

Miejsce pełnienia służby:Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku.

System pełnienia służby:codzienny.

 

Wymagania stawiane kandydatom:

Osoby ubiegające się o przyjęcie do służby muszą spełniać warunki określone w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, tj.:

1.     Posiadać obywatelstwo polskie.

2.      Nie być karanym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

3.     Korzystać z pełni praw publicznych.

4.      Posiadać co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

5.      Posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby (zostanie ustalona przez Lubelską Rejonową Komisję Lekarską podległą ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych wobec kandydatów, którzy uzyskali największą ilość punktów w trakcie naboru).

 

WARUNKI KONIECZNE:

Z uwagi na pełnienie funkcji głównego księgowego kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów, umyślne przestępstwo lub za umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Z uwagi na rodzaj stanowiska i specyfikę realizowanych na nim obowiązków kandydat musi spełniać jeden z poniższych warunków:

-        ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości lub;

-        ukończoną średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczna i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości lub;

-        wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów lub;

-        posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

Dodatkowo niezbędna jest:

-        znajomość ustaw: o rachunkowości i finansach publicznych, przepisów płacowych
i rozliczeń związanych z uposażeniem pracowników;

-        umiejętność biegłego posługiwania się narzędziami informatycznymi, obsługi komputera, w ty, pakietu MS Office oraz programu Płatnik;

-        znajomość specyfiki finasowania i zasad funkcjonowania PSP oraz korpusu służby cywilnej;

-        znajomość przepisów resortowych w zakresie klasyfikacji dochodów i wydatków.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Prowadzenie gospodarki finansowej i rachunkowości komendy zgodnie z obowiązującym przepisami i zasadami, a w szczególności zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz Ustawą z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.), pełnienie nieetatowej służby w stanowisku kierowania KP PSP w Świdniku.

 

Brak udokumentowania przez kandydata ww. wymagań uniemożliwia zakwalifikowanie jego oferty do następnego etapu postępowania kwalifikacyjnego.

 

Dokumenty wymagane przed przystąpieniem do testu sprawności fizycznej:

1.      PODANIEo przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej odręcznie podpisane przez kandydata (informacje konieczne w podaniu to: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu).

2.      ŻYCIORYS(obowiązkowo odręcznie podpisany przez kandydata).

3.      Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (załącznik nr 3),

4.      Podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych (załącznik nr 4),

5.      Podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (załącznik nr 5),

6.      Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych wystawione nie wcześniej niż na 30 dni przed przystąpieniem                  do testu sprawności fizycznej (załącznik nr 6).

7.      Podpisane oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów (załącznik nr 7).

 

Wszystkie wymagane oświadczenia muszą być sporządzone wyłącznie na drukach, które stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia o naborze i są do pobrania na stronie internetowej www.straz.swidnik.pl lub w sekretariacie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku al. Lotników Polskich 2. Dołączone załączniki sporządzone na innych drukach niż zamieszczone w ogłoszeniu nie będą honorowane.

 

Zaświadczenie lekarskie kandydat okazuje przed przystąpieniem

do testu sprawności fizycznej.

 

Dokumenty wymagane przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej:

 

1.    Kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby.

2.    Kopie dokumentów potwierdzających: posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub posiadane umiejętności oraz staż pracy i wymagane okresy praktyki w księgowości.

3.    Zaświadczenie o udziale w działaniach ratowniczo – gaśniczych lub ćwiczeniach organizowanych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, o ile kandydat jest członkiem ochotniczej straży pożarnej.

 

Każdemu kandydatowi nadany zostanie numer identyfikacyjny, o którym zostanie poinformowany na wskazany w podaniu adres e-mail lub telefonicznie na wskazany w podaniu numer telefonu.

 

Sposób postępowania z dokumentami kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się                           do kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego.

Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego można będzie odebrać w sekcji organizacyjno - kadrowej Komendy Powiatowej PSP w Świdniku w terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia naboru. Po tym czasie zostaną protokolarnie zniszczone.

 

Termin i miejsce składania dokumentów.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie podpisanej imieniem i nazwiskiem kandydata, z dopiskiem „NABÓR DO SŁUŻBY W KP PSP W ŚWIDNIKU”. Dokumenty należy składać w terminie od 9 listopada 2018 r. do 22 listopada 2018 r.

-   osobiście w sekretariacie Komendy Powiatowej PSP w Świdniku al. Lotników Polskich 2, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30 - (dokumenty złożone po terminie, tj. po godzinie 15:30 dnia 22 listopada 2018 r.  - nie będą rozpatrywane).

-   listownie na adres: Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku al. Lotników Polskich 2, 21-045 Świdnik - decyduje data wpływu do komendy                                  a nie data stempla pocztowego.

 

Nie będą udzielane telefonicznie informacje o wynikach poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego.

 

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

 

I.        Ocena dokumentów złożonych przed przystąpieniem do testu sprawności fizycznej -

      23 listopada 2018 r.

 

Komisja kwalifikacyjna, powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Świdniku, dokona oceny złożonych przez kandydatów dokumentów.

 

Złożenie przez kandydata dokumentów niekompletnych lub niespełnienie przez niego wymogów określonych w ogłoszeniu o naborze do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku jest równoznaczne z uzyskaniem negatywnego wyniku z postępowania kwalifikacyjnego.

 

II.                     Test sprawności fizycznej – 26 listopada 2018 r. od godz. 9.00.

Test sprawności fizycznej dla kandydatów zostanie przeprowadzony na terenie Komendy Miejskiej PSP w Lublinie w sali gimnastycznej JRG nr 2 w Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 94.

 

Przed przystąpieniem do testu sprawności fizycznej kandydat okazuje dokument potwierdzający jego tożsamośćoraz przedkłada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych.

 

Test sprawności fizycznej dla kandydatów – mężczyzn na stanowiska nie związane z bezpośrednim udziałem w działaniach ratowniczo – gaśniczych obejmuje:

-        podciąganie się na drążku,

-        bieg po kopercie,

-        próbę wydolnościową.

 

Test sprawności fizycznej dla kandydatów – kobiet na stanowiska nie związane z bezpośrednim udziałem w działaniach ratowniczo – gaśniczych obejmuje:

-        rzut piłką lekarską,

-        bieg po kopercie,

-        próbę wydolnościową.

 

Test sprawności fizycznej uznaje się za zaliczony w przypadku zaliczenia każdej z trzech prób oraz osiągnięcia wyniku końcowego dla mężczyzn – co najmniej 55 pkt, a dla kobiet – co najmniej 45 pkt.

 

W przypadku gdy liczba kandydatów, którzy zaliczyli test sprawności fizycznej, jest mniejsza od liczby stanowisk, na które prowadzony jest nabór, obniża się minimalny do osiągnięcia wynik końcowy testu sprawności fizycznej do 38 pkt – dla mężczyzn i 30 pkt – dla kobiet.

 

Szczegółowy opis sposobu przeprowadzenia poszczególnych prób (próby wydolnościowej oraz prób sprawnościowych) testu sprawności fizycznej określa załącznik nr 2 do ogłoszenia                          o naborze.

 

III.                  Sprawdzian braku lęku wysokości (akrofobia) – 27 listopada 2018 r.  godz. 9.00.

 

Sprawdzian zostanie przeprowadzony na terenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6.

 

Przed przystąpieniem do sprawdzianu braku lęku wysokości kandydat okazuje dokument potwierdzający jego tożsamość.

 

Sprawdzian braku lęku wysokości uznaje się za zaliczony, jeżeli asekurowany kandydat samodzielnie wszedł na wysokość 20 m na drabinę ustawioną pod kątem 75° i zszedł z niej.

Podczas sprawdzianu kandydatów obowiązuje obuwie kryte (niedopuszczalne jest obuwie typu sandały lub klapki).

Sprawdzian wykonuje się z asekuracją, z wykorzystaniem środków ochrony indywidualnej zapewnionych przez organizatora naboru.

 

 

 

 

IV.                  Test wiedzy  - 28 listopada 2018 r. w godz. 9.00 – 9.30.

 

Test wiedzy odbędzie się na terenie Komendy Powiatowej PSP w Świdniku przy al. Lotników Polskich 2 (sala konferencyjna – I piętro).

Test wiedzy składa się z 20 zadań zamkniętych i trwa 25 minut. Test obejmuje problematykę związaną z funkcjonowaniem ochrony przeciwpożarowej i Państwowej Straży Pożarnej oraz zadaniami na stanowisku, którego dotyczy postępowanie kwalifikacyjne.

Zadania testowe zawierają 4 propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Za odpowiedź prawidłową kandydatowi przyznaje się 1 punkt. W przypadku nieudzielenia odpowiedzi, udzielenia odpowiedzi błędnej albo udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi na zadanie testowe kandydatowi nie przyznaje się punktu.

Pozytywny wynik testu wiedzy osiąga kandydat, który uzyska co najmniej 11 punktów.

 

 

V.                     Ocena dokumentów złożonych przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej – 29 listopada 2018 r.

 

Kandydaci, którzy zaliczą wszystkie etapy postępowania kwalifikacyjnego, po teście wiedzy, zobowiązani są dostarczyć dokumenty wymagane przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej, o których mowa w ogłoszeniu.

Dokumenty należy składać osobiście w sekcji organizacyjno-kadrowej KP PSP w Świdniku przy al. Lotników Polskich 2 w dniu 29 listopada 2018 r. w godzinach od 8.00 do 15.00.

 

Komisja dokonuje oceny złożonych dokumentów, która polega na sprawdzeniu ich kompletności oraz spełnienia wszystkich wymogów określonych w ogłoszeniu. Złożenie przez kandydata dokumentów niekompletnych lub niespełnienie przez niego wymogów określonych w ogłoszeniu jest równoznaczne z uzyskaniem negatywnego wyniku z postępowania kwalifikacyjnego.

 

Posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub posiadane umiejętności są oceniane w systemie punktowym. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 60.

System punktowy stosowany do oceny preferencji z tytułu posiadanego przez kandydatów wykształcenia, wyszkolenia lub posiadanych umiejętności określa załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.

 

VI.    Rozmowa kwalifikacyjna– 30 listopada 2018 r. od godziny 9.00.

 

Rozmowa kwalifikacyjna odbywać się będzie w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Świdniku przy al. Lotników Polskich 2.

 

Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona indywidualnie z każdym z kandydatów, którzy przejdą pozytywnie wcześniejsze etapy postępowania kwalifikacyjnego.

Przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej kandydat okazuje dokument potwierdzający jego tożsamość.

 

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej ocenie podlega:

1)      autoprezentacja, w której kandydat przedstawia swoje słabe i mocne strony, motywację                  do podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej oraz postawę społeczną;

2)      umiejętność przekazywania, odbierania i rozumienia informacji oraz jasnego i wyrazistego formułowania wypowiedzi;

3)      wiedza na temat funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej;

4)      szczególne zainteresowania i dotychczasowe osiągnięcia kandydata.

 

Każdy z członków komisji, po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, odrębnie ocenia kandydata przyznając maksymalnie 10 punktów za każdy z ocenianych elementów.

Liczbę punktów uzyskanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej ustala się na podstawie średniej arytmetycznej liczby punktów przyznanych przez członków komisji z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

Pozytywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej osiąga kandydat, który uzyska co najmniej                    16 punktów.

 

VII.               Ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.

 

Przeprowadzone zostanie przez Lubelską Rejonową Komisję Lekarską podległą ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. Na badania zostanie skierowany kandydat, którzy podczas naboru uzyskał największą liczbę punktów. W przypadku stwierdzenia przez komisję niezdolności do służby w PSP, rezygnacji lub niestawienia się na badania, skierowanie otrzyma następny kandydat, który uzyskał największą liczbę punktów.

 

Ważne informacje:

1      Przed przystąpieniem do każdego etapu postępowania kwalifikacyjnego kandydat jest zobowiązany okazać komisji dokument potwierdzający jego tożsamość.

2      Postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydata kończy się z chwilą uzyskania przez niego negatywnego wyniku któregokolwiek z etapów postępowania kwalifikacyjnego lub nieprzystąpienia do któregokolwiek z etapów postępowania kwalifikacyjnego, wymienionego w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym.

3      W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez kilku kandydatów decyduje liczba punktów uzyskanych z oceny preferencji z tytułu posiadanego przez kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej, wykształcenia, wyszkolenia lub posiadanych umiejętności. 

4      Do kandydatów nie stosuje się punktów preferencyjnych z tytułu wieku. Wynik testu sprawności fizycznej oceniany jest w skali dychotomicznej – (pozytywny/negatywny).                   W związku z powyższym punkty uzyskane podczas testu sprawności fizycznej nie stanowią składowej sumy punktów uzyskanych w całym procesie postępowania kwalifikacyjnego.

5      Komisja kwalifikacyjna zastrzega sobie możliwość zmiany terminu poszczególnych etapów naboru w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych.

6      Kandydaci w postępowaniu kwalifikacyjnym zobowiązani są do śledzenia informacji o przebiegu naboru na stronie internetowej www.straz.swidnik.pl, https://kppspswidnik.bip.gov.pl/lub na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Świdniku przy al. Lotników Polskich 2, gdzie będą publikowane informacje na temat ewentualnych zmian w przebiegu naboru oraz kandydatów zakwalifikowanych do dalszych etapów.

7      Po złożeniu dokumentów komisja nadaje kandydatowi numer identyfikacyjny. Informacje o osiąganych wynikach będą publikowane w oparciu o przyznane numery.

8      Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać w sekcji organizacyjno-kadrowej Komendy Powiatowej PSP w Świdniku lub telefonicznie pod numerem: 81 745 55 94 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

9      Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku nie ponosi odpowiedzialności za wypadki oraz zdarzenia losowe powstałe podczas naboru do służby, które powstały nie
z jej winy.

10  Zgodnie z art. 34 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej mianowanie strażaka może nastąpić po odbyciu zasadniczej służby wojskowej lub po przeniesieniu do rezerwy bez odbycia tej służby albo po zwolnieniu od obowiązku służby wojskowej.

11  W początkowym okresie służby przyjęcie nastąpi na etat dyżurnego operacyjnego w wydziale operacyjno-szkoleniowym celem przygotowania do pełnienia nieetatowej służby w stanowisku kierowania KP PSP w Świdniku.

 

 

Harmonogram przebiegu procesu naboru.

 

-        do 22 listopada 2018 r. - składanie dokumentów do służby przygotowawczej w PSP;

-        23 listopada 2018 r. - ocena dokumentów złożonych przed przystąpieniem do testu sprawności fizycznej;

-        26 listopada 2018 r. – test sprawności fizycznej (podciąganie się na drążku, rzut piłką lekarską, bieg po kopercie, próba wydolnościowa - BEEP TEST);

-        27listopada 2018 r. -  sprawdzian braku lęku wysokości;

-        28 listopada2018 r. - test wiedzy;

-        29 listopada 2018 r. - dostarczanie dokumentów przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej;

-        29 listopada 2018 r. - ocena dokumentów złożonych przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej;

30 listopada 2018 r. - rozmowa kwalifikacyjna.

Załączniki

  nabór ogłoszenie Świdnik.pdf 5,38 MB (pdf) szczegóły pobierz
  3 wyniki 1 etapu.pdf 212,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3 wyniki 2 etapu.pdf 243,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3 wyniki 3 etapu.pdf 213,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3 wyniki 4 etapu.pdf 208,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3 wyniki 5.pdf 796,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3 wyniki 6 etapu.pdf 213,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3 wyniki naboru.pdf 214,06 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się